Regulaminy

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa Warunki i zasady świadczenia przez PHU Torpedo Bartłomiej Pydziński z siedzibą w Opolu, przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 26 ( zwanej dalej PHU Torpedo) usług, pośrednictwa przewozu przesyłek w obrocie krajowym oraz unii europejskiej.
 2. Zakres działalności PHU Torpedo obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. PHU Torpedo świadczy usługi na rzecz osób fizycznych , prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

II Definicje

 1. Cennik – dokument który określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług świadczonych przez PHU Torpedo oraz określający terminy, w jakich te usługi mogą zostać zrealizowane.
 2. List przewozowy – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy, może nim być wydruk z komputera lub inny dokument zawierający dane.
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wysyła przesyłkę do odbiorcy.
 5. Odbiorca lub Adresat – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest wymieniona przez Nadawcę jako Odbiorca przesyłki.
 6. Paleta – rzecz lub rzeczy o wadze powyżej 30 kg skonsolidowane na sztywnej konstrukcji służącej do transportu większej ilości rzeczy przyjętych do przewozu, doręczana wyłącznie w systemie doręczeń „burta – burta”.
 7. Płatnik – podmiot dokonujący zapłaty za usługę pośrednictwa przesyłki paczek oraz innych dodatkowych usług.
 8. Prepaid – (ang. Pre – przed, paid – opłacony), sprzedaż przedpłacona, sprzedaż określonych towarów lub usług na zasadach przedpłaty.
 9. Przesyłka – rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie jednego Listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.
 10. Paczka- rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym opakowaniu.
 11. Przesyłka kopertowa (dalej koperta) – rzecz lub rzeczy umieszczone w papierowej kopercie firmy kurierskiej ważąca łącznie z opakowaniem do 1 kg.
 12. System doręczeń „burta – burta” – przesyłki odbierane i dostarczane do miejsc dostępnych dla samochodów dostawczych, usługa nie obejmuje umieszczenia i zdjęcia przesyłki ze skrzyni ładunkowej.
 13. System doręczeń „door to door”(eng. Door – drzwi) Od drzwi do drzwi  – przesyłki odbierane od nadawcy  i dostarczana do odbiorcy .
 14. Przesyłka za pobraniem – usługa polegająca na dostarczeniu do odbiorcy lub adresata przesyłki i pobraniu określonej na liście przewozowym kwoty pieniężnej i przekazaniu jej w terminie do 10 dni roboczych –  licząc od następnego dnia roboczego po dostarczeniu przesyłki – na określony adres lub wskazane konto bankowe nadawcy przesyłki. Za dzień przekazania pobrania określa się dzień złożenia polecenia przelewu lub przekazu pocztowego.
 15. Regulamin – niniejszy regulamin.
 16. Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca PHU Torpedo wykonanie pośrednictwa usługi przewozowej. Zleceniodawcą również może być nadawca, odbiorca albo osoba trzecie pod warunkiem, że pomiędzy PHU Torpedo a tą osobą trzecią została zawarta odrębna umowa.
 17. www.Transferuj.pl – płatności internetowe, automatyzacja płatności  poprzez współpracę z 38 bankami w Polsce.
 18. www.TorpedoPaczka.pl – platforma obsługująca zlecenia przesyłek kurierskich. Dzięki zastosowaniu bardzo zaawansowanej technologii, oferujemy czytelną i łatwą w obsłudze usługę obsługi zleceń. Oferujemy najtańsze na rynku usługi kurierskie, i najtańszą wysyłkę paczek kurierskich

III. Zakres obowiązywania.

Dla osób rejestrujących się w serwisie – Rejestracja w serwisie www.TorpedoPaczka.pl wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu świadczenia usług oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz cennika stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy pomiędzy stronami stanowią inaczej.

Dla osób nie rejestrujących się w serwisie – złożenie zamówienia na przesyłkę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego regulaminu oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i cennika stają się wiążące dla obu stron.

IV. Wyłączenia z przewozu

1.       Z przewozu wyłącza się następujące rzeczy:

·         Których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,

·         Które z powodu swoich rozmiarów masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia firm kurierskich nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,

·         Niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,

1.1.Ponadto wyłącza się z przewozu przesyłek:

·         Zawierających narkotyki, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnionych,

·         Zawierających rośliny i zwierzęta,

·         Zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,

·         Mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

·         Zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,

·         Zawierających rzeczy łatwo psujące się,

·         Wszelkich przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.

1.2.W przypadku stwierdzenia naruszenia przez nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej PHU Torpedo z tytułu wykonywania usługi. Zapłatę kary, o której mowa powyżej nie pozbawia PHU Torpedo prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

1.3.PHU Torpedo za pośrednictwem firmy kurierskiej może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:

·         Niemożliwości jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia przesyłki,

·         Niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez nadawcę,

·         Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie iż, deklaracja zawartości i/lub wagi przesyłki nie zgadzają się ze stanem faktycznym,

·         Gdy wartość przesyłki przekracza kwotę 100.000 złotych.

V. Warunki Świadczenia Usług

1.       Przyjmowanie zleceń odbywa się poprzez serwis www.TorpedoPaczka.pl

2.       PHU Torpedo za pośrednictwem firm kurierskich przesyła przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia określonym w aktualnym cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną decyzję co do terminu doręczenia przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez firmy kurierskie, jeżeli firma kurierska wyrazi zgodę potwierdzoną na liście przewozowym.

3.       Zasadą jest doręczanie przesyłki do rąk własnych odbiorcy. W przypadku, gdy odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.

4.       Jeżeli odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana nadawcy.

5.       W przypadku nieobecności odbiorcy, przedstawiciel firmy kurierskiej pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca może osobiście lub przez upoważnioną osobę odebrać przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę przesyłki pod swój adres.

VI. Opakowanie przesyłki

1.       Nadawca jest zobowiązany oddać firmie kurierskiej przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzeń.

2.       Rzeczy, które ze względu na właściwości wymagają opakowania nadawca jest zobowiązany oddać firmie kurierskiej w opakowaniu które w szczególności powinno być:

·         Zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak  taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe

·         Odpowiednio wytrzymałe

·         Uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów

·         Opisanie gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie „góra/dół” lub „uwaga szkło”

·         Pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inną przesyłkę

3.       Opakowanie wlicza się do jej masy.

4.       Więcej informacji na temat zasad pakowania przesyłek  .

VII. Nadanie przesyłki

1.       Przyjęcie przesyłki odbywa się na podstawie listu przewozowego.

2.       Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w liście przewozowym.

3.       Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając list przewozowy, a które to dane  i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez firmę kurierską usług przewozu przesyłek.

4.       Firma kurierska działająca na zlecenie PHU Torpedo  w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów przesyłki przyjętej do przewozu.

VIII. Uszkodzenie przesyłki

W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki, przedstawiciel firmy kurierskiej zobowiązany jest spisać protokół w obecności odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez odbiorcę i przedstawiciela firmy kurierskiej) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszystkie roszczenia przeciwko PHU Torpedo. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych firmie kurierskiej przez odbiorcę nie później niż 3 dni od dnia przyjęcia przesyłki.

IX. Cennik

Opłata za przesyłki według obowiązującego cennika odbywa się na podstawie wystawionych faktur vat, lub poprzez pre-paid. Terminy oraz formy płatności uzgadniane są każdorazowo z nadawcą. Każdy nadawca ma prawo żądać aktualnego cennika PHU Torpedo lub wyceny przesyłki w trakcie składania zlecenia.

X. Wartość przesyłki

1.       Nadawca zobowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 50,00 pod rygorem utraty roszczeń przeciwko PHU Torpedo przekraczających tę kwotę.

2.       W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości przesyłki wyższej niż 50,00 zł PHU Torpedo zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki w imieniu i na rzecz jej właściciela. Koszt ubezpieczenia ponosi płatnik. Postanowienia niniejszego punktu w odniesieniu do umów zawierających z konsumentami znajdują zastosowanie za wyraźną zgodą klienta.

3.       Nadawca i odbiorca podpisując list przewozowy z zadeklarowaną wartością przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 50,00zł

XI. Odpowiedzialność

1.       PHU Torpedo wraz z firmą kurierską, której zostało złożone zlecenie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie usługi w postaci utraty przesyłki, oraz nienależyte wykonanie usługi w postaci ubytku lub uszkodzenia przesyłki powstałego od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

2.       PHU Torpedo wraz z firmą kurierską, której zostało złożone zlecenie nie ponosi odpowiedzialności , o której mowa w punkcie 1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez nadawcę lub odbiorcę do niniejszego regulaminu, nie wywołanych winą PHU Torpedo oraz firmy kurierskiej albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg lub inne nieprzewidziane, niezależne od PHU Torpedo zdarzenia.

3.       PHU Torpedo nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub zwrotu przesyłki jeśli:

·         Przesyłka została źle zaadresowana(nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym odbiorcy),

·         Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,

·         Zawartość faktyczna nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym,

·         Waga przesyłki nie zgadza się z wagą na liście przewozowym

XII. Postępowanie reklamacyjne

1.       Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przyjmuje PHU Torpedo.

2.       Przedmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanej dalej „reklamującymi”) są nadawca, odbiorca – w przypadku gdy nadawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz swego prawa do roszczeń, a w przypadku przesyłek za pobraniem – nadawca lub odbiorca dołączając dokument zrzeczenia roszczeń od właściciela przesyłki.

3.       Wszelkie reklamację winny być zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki, w przypadku utracenia przesyłki zgłoszenie powinno nastąpić po upływie 30 dni, zgodnie z treścią pkt. XIV od nadania przesyłki w terminie nieprzekraczalnym 14 dni.

4.       Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne (nie spełniające warunków określonych w pkt. 5), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuję się jako niewniesione.

5.       Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

·         Nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika (PHU Torpedo oraz firma kurierska),

·         Nazwę oraz adres reklamującego,

·         Tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem,

·         Oryginał odpowiedniego protokołu /ów o których mowa w niniejszym regulaminie

·         Nazwę banku i numer konta bankowego albo adres, na który PHU Torpedo powinno przekazać kwotę roszczenia; postanowień tego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów,

·         Udokumentowane uprawnienia do dochodzenia roszczeń np. oryginał faktury obejmujący oddany do przewozu towar,

·         Potwierdzenie nadania (list przewozowy) – oryginał,

·         Kwotę roszczenia,

·         Dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec PHU Torpedo – oryginał; postanowień tego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów,

·         Wykaz załączonych dokumentów,

·         Podpis reklamującego.

6.       Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekraczać 30 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wniesionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji PHU Torpedo informuję o tym nadawcę na piśmie żądając uzupełniania lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po rozpatrzeniu reklamacji PHU Torpedo powiadamia reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

·         Uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji

·         Ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.

7.       Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potracenia kwot roszczenia od aktualnych przeszłych bądź przyszłych należności wobec PHU Torpedo. Postanowień niniejszego punktu nie stosuję się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

8.       Dopuszcza się dołączenie zamiast oryginałów dokumentów określonych w pkt.5 ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.       Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonanie usługi.

XIII. Utrata przesyłki

Przesyłkę, która nie została dostarczona do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.

XIV. Postanowienia dodatkowe

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym wynikających z umów przewozu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

XV. Postanowienie końcowe

Regulamin, cennik znajdują się na stronie internetowej serwisu www.TorpedoPaczka.pl . Nadawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed złożeniem zlecenia za pośrednictwem serwisu TorpedoPaczka.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2012r.